Menu

Media Center

  1. Phim - Ảnh

    Góc chia sẻ phim và ảnh

    Đối với ảnh : không hiện quá lố vòng 1 ( đầu ti ) và vòng 3 ( vùng nhại cảm )

    Đối với phim : mọi phim các bạn đều có thể up. nghiêm cấm phim hiện những đoạn nhại cảm

    (Private)